Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Közös szakszervezeti vélemény

2011.09.14

Szám: 51-/2011                                                             tárgy: szolgálati nyugdíj

Dr. Pintér Sándor úr
Magyar Köztársaság
Belügyminisztériuma
belügyminiszter


B u d a p e s t

Tisztelt Miniszter Úr!

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, a Rendőr Szakszervezetek Védegylete és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete áttanulmányozta a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló törvény tervezetet,  valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szolgálati nyugdíj változással összefüggő módosításáról szóló tervezetet az abban foglaltakhoz az alábbi észrevételeket teszik.

Fenntartjuk azt a szakszervezeti álláspontunkat, hogy a szolgálati nyugdíj megszüntetése a már nyugdíjban, illetve az állományban lévők számára ellentétes a jogbiztonság elvével, így továbbra is azt javasoljuk, hogy a változás csak a 2012. január 01-től hivatásos állományba vettekre legyen alkalmazható. A tervezett módosításokkal nem értünk egyet, azok hatályba lépése esetén ellenük a törvényesen rendelkezésünkre álló fórumokon fel fogunk lépni.

A jelenlegi formában rendelkezésünkre bocsátott anyag változásokon ment át a 2011. júliusi RÉF-en tárgyalt szolgálati nyugdíj anyaghoz képest, és sajnálatos módon nem azért, mert a négy rendőr szakszervezet által javasoltak kerültek beépítésre.

Érthetetlennek és aggályosnak tartjuk a tervezet 2. §-ban foglalt „ha jogszabály másként nem rendelkezik” kitétel szerepeltetését a jogszabálytervezet szövegében. A korábbi tárgyalások során a megadóztatott szolgálati járandóság évenkénti – a nyugdíjakkal egyező – emelésére kaptunk ígéretet, melyet a kifogásolt rendelkezés finoman szólva is kétségessé, illetve bizonytalanná tesz. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a törvényszöveg egyértelműen és úgymond „kiskapuk” beiktatása nélkül, kógens, azaz kivételt nem engedő szabályként rögzítse azt, hogy a szolgálati járandóság évente a mindenkori nyugdíjemelés összegével növekszik!

A tervezet 5. § -hoz korábban BM által is elfogadott alapelvre hivatkozással a törvényszövegben annak lerögzítéséhez ragaszkodunk, hogy a szolgálati járandóságot a fix összegű –jelenleg 16 %-os- különadó terhelje, amely nem lehet magasabb a mindenkori szja legalacsonyabb összegénél.

A tervezet 5. § (1) bekezdése tekintetében (szolgálati járandóság összegének megállapítása) az alábbi javaslatot terjesztjük elő:
- a szolgálati járandóság csökkentett összege mindig a teljes, csökkentés nélküli összeg (korábbi szolgálati nyugdíj összege) alapulvételével kerüljön, az általános nyugdíjemelésekkel együtt emelésre, vagy
- a szolgálati járandóság kiszámításánál a mindenkori minimálnyugdíj összegével egyező rész legyen adómentes.

Az anyagból nem derül ki egyértelműen a szolgálati járandóság évenkénti, tényleges, az öregségi nyugdíjjal azonos mértékű emelése.

A korhatár alatti ellátáshoz hasonlóan kérjük pontosítani továbbá azt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor a szolgálati járandóság csökkentések nélkül és az időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kerül öregségi nyugdíjként továbbfolyósításra (19. § (1) bekezdés).

A szeptember 7-ei BÉT ülésen elhangzott javaslatunkat is változatlanul fenntartjuk: a rendvédelem területéről nyugállományba vonult, 57 évnél fiatalabb szolgálati nyugdíjasok önkéntes tartalékos szolgálat vállalása esetén mentesüljenek a szolgálati járandóság csökkentése (adólevonás) alól!

A tervezet 9. § b) pontjában foglaltakat több szempontból is kifogásoljuk. Egyrészt méltánytalannak tartjuk azt, hogy a rokkantság megszüntetése esetén a rokkant nyugdíjban töltött idő nem kerül figyelembevételre a 25 év szolgálati idő megléte szempontjából, holott az említett időszakban az érintett önhibáján kívül nem állt szolgálatban! Másrészt a törvényszöveg „25 év hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időt” említ, holott a hivatásos szolgálatban töltött idő és a szolgálati nyugdíjra jogosító szolgálati idő nem azonos fogalmak, és a nyugdíjjogosultság szempontjából ez utóbbi bír jelentőséggel.
Ragaszkodunk a rokkant nyugdíjban töltött idő jogszerző időként történő figyelembevételéhez, valamint az egyértelmű és helyes jogi terminológia használatához.

A tervezet 9. §-nak b) pontjában szereplő „ a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll” szövegrészt törölni.

Ezen törvényhelyhez kötődően ragaszkodunk továbbá ahhoz, hogy mind a szolgálati nyugdíj jelenleg hatályos szabályainak megváltoztatása (a kedvezményes szolgálati nyugdíj jogintézményének megszüntetése), mind a folyósított szolgálati nyugdíjak szolgálati járandósággá történő átalakítása és megadóztatása minimálisan 1 év átmeneti időszak beiktatásával kerüljön bevezetésre.

A magánszféra-közszféra közötti különbségtételt elfogadhatatlannak és indokolatlannak tartjuk. Amennyiben a szabályozási koncepció mégsem változik, akkor minimálisan legalább 1 év (azaz 2013. január 1-től történő beállás) biztosításához ragaszkodunk mind a keresetplafon, mind a munkavállalás korlátozása tekintetében! Amennyiben az 1 év átmenet nem biztosítható, úgy a közszférás foglalkoztatás tekintetében is 6 hónap (2012. június 30-ig terjedő) türelmi idő beiktatását kérjük!

Kikerült a tervezetből annak a hivatásos állomány kategóriának a sorsa, aki egészségügyi, fizikai, pszichikai állapotánál fogva alkalmatlanná válik a hivatásos szolgálatra. A tárgyalások elején garanciát kaptunk arra, hogy nem maradnak ellátatlanul azok, akik egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmatlanság miatt nem maradhatnak a pályán, a szövegszerű tervezetben már csak az ideiglenes ellátásukra volt garancia, valamint a munkáltatót terhelő beosztás felajánlással kívánták orvosolni helyzetüket. A jelenleg tanulmányozásra szánt anyagból ez a korábbi 44/A rész eltűnt. Álláspontunk szerint ezen állománykategória szabályozására jelen tervezetben kell, hogy sor kerüljön.

Határozottan tiltakozunk a tervezet 16. §-ban foglalt azon módosító javaslattal szemben, hogy a szolgálati járandóságot visszamenőleg vissza kelljen fizetni annak, aki foglalkoztatására, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.
Eltúlzottnak és aránytalannak tartjuk mind a feketemunka, mind a büntetőjogi elmarasztalás esetén irányadó szankcionálási szabályokat! Nem értünk egyet a Tervezetben megfogalmazott kétszeres büntetés elvével. Másrészt véleményünk szerint a rendelkezések alapjogot is sértenek, mivel azok a szerzett jog sérelmével járnak: a szolgálati járandóság a szolgálati nyugdíjat váltja fel, melyre az abban részesülő a jogosultságot korábban – a szolgálati nyugdíja megállapításakor – megszerezte. A szolgálati járandóság utólagos megvonása ellen tiltakozunk.

A jelenlegi tervezet 52. §-ához javasoltuk, hogy a rendelkezési állományba helyezés előtt  az utolsó havi illetmény alapján rögzítsék a nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerülő nyugdíját a nyugállományba helyezésekor választhasson a rá nézve kedvezőbb szabályok közül. Mivel így a tényleges öregségi nyugdíjának megállapításakor az utolsó tíz év átlagkeresetét figyelembe véve az utolsó öt évben igen alacsony jövedelem fog beleszámítani az öregségi nyugdíj meghatározásakor. Ezen túl javasoljuk, hogy a nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerülő a rendelkezési állomány alatt utolsó havi illetményének megfelelő illetményben részesüljön, és az, az aktív állományra vonatkozó illetményemeléssel azonos mértékben emelkedjen.

A korábbi anyagban szerepelt ebből kimaradt a könnyített szolgálat szabályainál hogy 60. életévének betöltésekor kérheti a Hszt. 44/A § szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezését.

Javasoltuk, hogy a nyugállományú kollégákat visszavételi kérelmük esetén a könnyített szolgálat helyett tényleges, aktív állományba helyezzék vissza feltéve, hogy a kérelmező az egészségügyi és pszichikai alkalmassági feltételeknek megfelel.

A korábbi tervezetben még szerepelt a Hszt. 181. §-át módosító javaslat, ebben a tervezetben ez a valamint a 182-184 §, a 185 § (3) bekezdés187 § (3) bekezdés hatályon kívül helyezése szerepel. Nem világos, hogy ez a tervezet a baleseti, rokkantsági nyugdíj valamint a hozzátartozói nyugellátások milyen irányú változását vonja maga után. Kérdésként vetődik fel az is, hogy az özvegyi nyugdíj hogyan jár annak, akinek házastársa szolgálati járandóság folyósításakor hal meg?

A korábbi tervezetben javasoltuk a határozott idejű munkaviszony szabályának módosítását, annak érdekében, hogy egyértelműen jelenjen meg a foglalkoztatási kötelezettség csak a munkáltatóra nézve jelent kötelezettséget a határozott idejű munkaviszonyban. „(3) A szenior állományban történő foglalkoztatásra a rendőrség és a szolgálati járandóságra jogosult szerződést köt, amely alapján kérelmére a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig kell foglalkoztatni. (…)”

A tervet 55. §-hoz javasoljuk az alábbi módosító javaslatot, hogy a könnyített szolgálatot ellátók részére az úgymond normál szolgálatot ellátókkal azonos illetménynövekedés biztosítását tartjuk szükségesnek, ezért ragaszkodunk annak lerögzítéséhez, hogy a könnyített szolgálatot ellátókat is megilleti a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra irányadó illetményemelés!

A tervezet 58. §-ában javasoljuk a Hszt. 264/F §-át oly módon kiegészíteni, hogy kerüljön bele a szenior állományban foglalkoztatott szolgálati jogviszonya megszűnése esetén a szolgálati járandóság újrafolyósítása.

A tervezetben továbbra is javasoljuk s 2011. december 31-én történő 20 év szolgálati nyugdíj rögzítését, ez képezte a korábbi tárgyalások alapját is. A 25 év utáni nyugdíjrögzítésnek csak néhány kollega esetében lehet jelentősége, ugyanis az állomány folyó év végén 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező tagjainak szolgálati nyugdíját 2007. december 31-én rögzítették. A tervezet csak néhány kedvezményes szorzó számítással utóbb jogosultságot szerzett kollega részére jelent előnyt, egyebekben nincs az állományra hatása.

Tájékoztatjuk Miniszter Urat, hogy a készített anyagot a szakszervezetek saját honlapjukon megjeleníttetik.

B u d a p e s t, 2011. szeptember 13.

 

 

 

dr. Bárdos Judit s.k.

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezet

főtitkár

Pongó Géza s.k.

Független Rendőr Szakszervezet

főtitkár

 

 

 

Pach Dániel s.k.

Rendőr Szakszervezetek Védegylete

elnök

Vincze Tibor

Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete

elnök