Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Felhívás szolgálati járadékos tagjaink részére!

2012.05.03

felkialtojel1.jpgAz április 30-i határidő lejárta előtt jelentősen megnőtt azon hozzánk forduló szolgálati járadékos kollégák száma, akik szeretnék, ha szakszervezetünk képviselné ügyeiket a jogi eljárások során.

Ezért az RSZV vezetése úgy döntött, hogy az eredeti beadási határidőt 2012. május 15-ig meghosszabbítja.

Kérünk minden érintettet a végső határidő pontos betartására!

Tájékoztató a strasbourgi eljárásról

A szolgálati nyugdíjak eltörlése – és járandósággá alakítása – valamint összegének csökkentése miatt szakszervezetünk a Magyar Helsinki Bizottsággal közreműködve az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Emberi Jogi Bírósághoz kíván fordulni.

Mindezt azért tesszük, mert álláspontunk szerint azzal, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénnyel az Országgyűlés a szolgálati nyugdíjat szolgálati járandósággá változtatta, valamint összegét – a személyi jövedelemadó mértékének változtatásával előre nem kiszámítható mértékben – csökkentette, az Alaptörvényben valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményében is deklarált tulajdonhoz való jogot valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát megsértette.

Azért kívánunk a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz (a továbbiakban: „Bíróság”) fordulni, mert a nyugdíjas kollégákat ért jogsérelem orvoslására - az eddigi haza alkotmánybírói gyakorlat fényében úgy véljük – nincs hatékony hazai jogorvoslat. (Már csak azért sem, mert maga az Alaptörvény teszi lehetővé az általános öregségi nyugdíjkorhatár alatti nyugellátások csökkentését és szociális járadékká alakítását.)

Amint arról Önök is bizonyára értesültek, nagy mennyiségű kérelem érkezett be a múlt év végén a Bírósághoz, amelyet az nem tudott feldolgozni, így a Bíróság Hivatala 2012. januárjában kiadott sajtóközleményben tájékoztatta a kérelmezőket, hogy kizárólag képviselők (szakszervezetek) által benyújtott és feldolgozott kérelmet tud befogadni, így a már benyújtott kérelmet is újból – rendszerezve -  be kell nyújtaniuk a szakszervezeteknek.

Most tehát, hogy a szolgálati nyugdíjat megszüntető jogszabály ez év január elsején hatályba lépett, a tényleges jogsérelem a januári nyugdíj folyósításával megvalósult, és a Bírósághoz fordulás konkrét rendje kikristályosodott, szakszervezetünk meg kívánja indítani az eljárást a Bíróság előtt, ugyanakkor ezzel párhuzamosan, az alkotmányjogi panasz intézményében történt törvényi módosításra figyelemmel – a Bíróság által megkívánt előzetes eljárás kritériumának eleget téve - be kívánja nyújtani az alkotmányjogi panaszt is az Alkotmánybírósághoz.

A Bírósághoz fordulás határideje: 2012. június 30., ezért kérjük, hogy a kérelem mellékleteként  - az alábbiakban felsorolt – dokumentumokat szakszervezetünknek 2012. április 30-ig szíveskedjen a beadványok fajtája mellett feltüntetett példányszámban és módon eljuttatni.

A Bíróság eljárása ún. „pilot eljárás”. Ennek értelmében a Bíróság nem vizsgál meg minden kérelmet, hanem minden csoportból – a beadások dátumára és a nyugdíjrögzítésre tekintettel négy csoport különíthető el a beadványokon belül – megvizsgál egyet, és ha megállapítja, hogy Magyarország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének vagy Kiegészítő Jegyzőkönyvének valamely rendelkezését, ezt megállapítva a magyar államot „igazságos elégtétel” adására kötelezi, amely bizonyos összegű kártérítést jelent, és a kérelmező költségeinek megtérítését. Amennyiben a Bíróság a kérelmet nem találja elbírálásra alkalmasnak vagy a vázolt jogsértést nem látja megállapíthatónak, a kérelmet elutasítja.

Tisztelt Kollégák, az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek az ott megjelölt példányszámban és formátumban a lentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén szakszervezetünknek megküldeni:

Figyelem! Az meghatalmazás szövegében szereplő, „az első érdemi levél időpontja” szövegrész után kérem, ne írjanak be semmit.

Hogy a kitöltést megkönnyítsük, a 4., 9., 10., 12. pontot kitöltöttük, azokhoz mást, kérem, ne írjanak.

A 8-as pontot csak akkor töltsék ki, ha lakcímül eltér az állandó lakcímtől (a 6-os pontban megadottól.)

Ebben a dokumentumban igyekeztünk megkönnyíteni az egyedi körülmények leírását, ezért előre feltettünk néhány kérdést. Kérem, hogy a kérdésekre válaszoljanak a kérdésekhez írt példák alapulvételével. A válaszadást követően kérem, hogy a kérdéseket töröljék a szövegből. Csak azokra a pontokra válaszoljanak, amely Önökre vonatkozik, üresen ne hagyjanak alpontot, azt töröljék a szövegből. Kérem, figyeljenek arra, hogy a konkrét körülményekre vonatkozóan mindösszesen egy gépelt oldalt írhatnak.

  • A szolgálati jogviszonyt megszüntető állományparancsot MÁSOLATBAN két példányban postai úton/személyesen a központi irodán vagy szkennelve e-mailben
  • A nyugdíjmegállapító határozatot MÁSOLATBAN két példányban postai úton/ személyesen a központi irodán vagy szkennelve e-mailben
  • Amennyiben történt nyugdíjrögzítés az arról szóló határozatot, ha több ilyen volt, valamennyi határozatot MÁSOLATBAN két példányban postai úton/személyesen a központi irodán vagy szkennelve e-mailben
  • Az alkotmánybírósági panasz beadásához szükséges meghatalmazást KÉT EREDETI PÉLDÁNYBAN (kérem, hogy a meghatalmazást két tanú aláírásával hitelesítve küldjék meg, vagy hozzák be a központi koordinációs irodára személyesen)
  • Az alkotmánybírósági panasz beadásához kérem, hogy a Nyugdíjfolyósító által januárban a nyugdíj csökkentéséről szóló tájékoztatót két MÁSOLATI példányban szíveskedjenek megküldeni.
  • A szakszervezeti tagdíj befizetésére vonatkozó igazolást postán/ személyesen a központi irodán, vagy e-mailben (banki átutalás másolata vagy a készpénz-befizetési bizonylat másolata)
  • A kérelmező elérhetőségeire vonatkozó nyilatkozatot postai úton/személyesen a központi irodán vagy e-mailben.

Kérem, hogy az iratokat ne tűzzék össze, és ne számozzák be őket valamint ne írjanak rájuk semmilyen megjegyzést!

Felhívom a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy a kérelmeket csak akkor áll módunkban továbbítani, amennyiben a szakszervezeti tagság igazolása, illetve a tagdíj befizetése megtörtént!

Az e-mailen beérkezett dokumentumok kézhezvételéről a központi iroda munkatársai visszaigazolást fognak Önnek küldeni az átvételt követő három napon belül.

Szakszervezetünk elérhetőségei:

Postacím: 1276 Budapest Pf.: 30.

Email cím: rszv.nyugdij@gmail.com

A központi koordinációs iroda címe, ahol személyesen leadhatják a dokumentumokat:

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Kapcsolattartóink:

Az eljárás megindításához szükséges dokumentumok letölthetőek a weblapunkról, word formátumban, a jobb oldalon található LETÖLTHETŐ DOK. menüpont alatt (a jelen cikkel együtt).

Kérem, hogy a strasbourgi eljárással kapcsolatos friss információkért figyeljék honlapunkat! http://www.rszv.hu

RSZV KKI